Hướng dẩn khai bổ sung, điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ đã xin hoàn thuế

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
1. Mục đích
Giúp người dùng kê khai bổ sung, điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ đã xin hoàn thuế trên phần mềm MISA SME.NET 2012

2. Cách thực hiện:
2.1. Ví dụ:
Công ty ABC trên tờ khai tháng 3/2014 có đề nghị dừng khấu trừ số thuế GTGT lũy kế âm 3 tháng liên tục (từ tháng 1/2014 đến tháng 3/2014) là 500 triệu để lập hồ sơ hoàn thuế GTGT và được cơ quan thuế có quyết định hoàn thuế GTGT là 500 triệu.

Tháng 8/2014 Công ty ABC lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 1/2014 làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 200 triệu (do khai thiếu hóa đơn) thì Công ty ABC phải nộp lại số tiền thuế đã hoàn 200 triệu đồng và tính phạt nộp chậm tiền thuế theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế.

Hồ sơ Công ty nộp cho cơ quan thuế:

 • Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 200 triệu của kỳ kê khai thuế GTGT điều chỉnh tháng 1/2014

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2014 đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 200 triệu đồng;

 • Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).
2.2. Các bước thưc hiện trên phần mềm
Bước 1: Tháng 3/2014 làm đề nghị hoàn thuế 500 triệu

Nghiệp vụ\ thuế\ đề nghị hoàn\ thêmBước 2: tháng 5 được cơ quan thuế có quyết định hoàn thuế

Nghiệp vụ\ thuế\ hoàn thuế GTGT
Bước 3: Tháng 8/2014 Công ty ABC lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 1/2014 làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 200 triệu


- Lập tờ khai thuế GTGT tháng 1/2014 đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 200 triệu đồng


 • Thực hiện:

  1. Nghiệp vụ\ bán hàng \ thêm chứng từ bán hàng hạch toán thiếu tiền thuế 200 triệu

  2. Nghiệp vụ\ thuế\ danh sách bảng kê bán ra\ chọn bảng kê bán ra tháng 1\ sửa\ click chọn thêm hóa đơn bán ra có số tiền thuế 200 triệu kê khai thiếu

  3. Nghiệp vụ thuế\ lập tờ khai thuế GTGT\ thêm tờ khai bổ sung tháng 1
 • Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 200 triệu của kỳ kê khai thuế GTGT điều chỉnh tháng 1/2014;

  Thực hiện: Từ tờ khai bồ sung lập tại thao tác trên\ bấm nút lập bảng giải trình
Lưu ý: Đối với trường hợp điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ đã xin hoàn thuế, nguyên nhân do hóa đơn mua hàng kê khai thừa sẽ đưa vào trường hợp điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ, đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp .
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top