Hướng dẫn in Biểu số 10 - Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS theo TT 344/2016/TT-BTC

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
Các bước thực hiện:

• Căn cứ lấy số liệu lên báo cáo: Căn cứ vào các chứng từ phát sinh trong kỳ Có TK 7142 chi tiết cho các Mục lục ngân sách.

• Để in báo cáo, đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã, chọn Biểu số 10 - Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS (TT344/2016/TT-BTC).

 
Top