Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ Giảm chi năm nay và giảm chi cho các khoản chi năm trước

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chu Kim Anh

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Giảm chi: Là trường hợp phát sinh các khoản thu giảm chi (trong năm hoặc năm trước), những khoản chi sai, chi vượt tiêu chuẩn, định mức nhưng không được duyệt phải thu hồi.

Nghiệp vụ:

I: Giảm chi cho các khoản chi phát sinh trong năm
1. Giảm chi các khoản chi sai từ nguồn ngân sách:

- Nếu giảm chi thu được tiền ngay:
Vào Tiền mặt hoặc Tiền gửi \ Thu tiền: Nợ 111,112/Có 611 (nghiệp vụ Giảm chi tạm ứng, giảm chi thực chi)

- Nếu chưa thu được tiền:

+ Vào phân hệ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác: Nợ 1388/ Có 611 (nghiệp vụ Giảm chi tạm ứng, giảm chi thực chi).

+ Khi thu hồi được tiền, vào phân hệ Tiền mặt hoặc tiền gửi\ Thu tiền: Nợ TK111,112 /Có TK1388


2. Giảm chi các khoản chi sai từ nguồn thu khác:


- Nếu giảm chi thu được tiền ngay:
Vào Tiền mặt hoặc Tiền gửi\ Thu tiền: Nợ 111,112/Có 642, 154 (nghiệp vụ Giảm chi tạm ứng, giảm chi thực chi)

- Nếu chưa thu được tiền:
+ Vào phân hệ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác: Nợ 1388/ Có 642,154 (nghiệp vụ Giảm chi tạm ứng, giảm chi thực chi)

+ Khi thu hồi được tiền, vào phân hệ Tiền mặt hoặc tiền gửi\ Thu tiền: Nợ TK111,112 /Có TK1388

II: Giảm chi cho các khoản chi sai từ năm trước (Thường những khoản này đơn vị không phải nộp lại ngân sách và được để lại sử dụng tiếp tại đơn vị)

- Nếu giảm chi thu được tiền ngay:
Vào Tiền mặt hoặc Tiền gửi \ Thu tiền: Nợ 111,112/Có 421

- Nếu chưa thu được tiền:
+ Vào phân hệ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác: Nợ 1388/Có 421

+ Khi thu hồi được tiền, vào phân hệ Tiền mặt hoặc tiền gửi\ Thu tiền: Nợ TK111,112 /Có TK1388

Lưu ý: TK 1388 chi tiết theo đối tượng nên với các chứng từ hạch toán liên quan tới 1388 cần chọn đối tượng bên tab thống kê mới ghi sổ được chứng từ. Với các chứng từ hạch toán Nợ 1388 bên chứng từ NVK cần chọn đúng đối tượng Nợ.
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top