Hướng dẫn định khoản

huongnhatasa

New Member
Đơn vị mình là đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên. Nguồn kinh phí thực hiện là nguồn khác (Nguồn kinh bảo vệ rừng thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng). Thực hiện thu chi qua hệ thống tiền gửi ngân hàng (Sử dụng phân hệ tiền gửi và tiền mặt trên phần mềm Misa Mimosa Online). Nhờ ADMIN hướng dẫn một số nội dung định khoản sau:
I. Phần thu:
1. Nhận chi phí quản lý.
2. Nhận tiền chi trả chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng.
II. Phần chi:
1. Chuyển khoản chi lương, chi thường xuyên từ phần chi phí quản lý.
2. Rút tiền mặt chi thường xuyên từ phần chi phí quản lý.
3. Rút tiền mặt nhập quỹ chi trả chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng.
4. Chi trích lập các quỹ từ phần chi phí quản lý.
III. Xác định kết quả kinh doanh.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Thưa anh/chị
1, Phần thu:
Anh/chị tham khảo hướng dẫn này nhé: https://helpmimosa2022.misa.vn/kb/nhan-kinh-phi-hoat-dong-du-an/
2, Phần chi: anh/chị tham khảo hướng dẫn này nhé:
- Chuyển khoản chi lương :https://helpmimosa2022.misa.vn/kb/chuyen-khoan-kho-bac-tra-luong/
- Rút tiền mặt chi thường xuyên: https://helpmimosa2022.misa.vn/kb/quy-trinh-rut-du-toan-tam-ung-da-cap-bang-tien-mat/
- Rút tiền mặt nhập quỹ : https://helpmimosa2022.misa.vn/kb/rut-tien-gui-nhkb-nhap-quy-tien-mat/
- Chi trích lập các quỹ : https://helpmimosa2022.misa.vn/at/trich-lap-quy/
3. Xác định kết quả kinh doanh: anh/chị tham khảo hướng dẫn này nhé: https://helpmimosa2022.misa.vn/kb/xac-dinh-ket-qua-hoat-dong/
Trường hợp này chị có thể hỏi thuế hoặc đăng bài lên các group cộng đồng kế toán để tham khảo thêm ý kiến nhé ạ.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top