Hướng dẫn các nghiệp vụ chuyển số rút và chi từ năm 2017 sang đầu năm 2018

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Nguyễn Thuận, 29/5/18.

 1. Vấn đề 1: Hướng dẫn các nghiệp vụ chuyển số rút dự toán ĐÃ CẤP dự toán và chi từ năm 2017 sang đầu năm 2018

  * Trường hợp 1: Đối với phần kinh phí đã chi và đã rút đã được quyết toán ở 2017 (số dư cũ ở 4611, 6611) thì theo dõi như thế nào ở năm 2018 khi nhận được thông báo duyệt quyết toán?

  Hướng dẫn: Không làm gì cả vì 461 và 661 phải làm thủ tục tất toán ở năm 2017 rồi.

  * Trường hợp 2: Đối với phần kinh phí đã rút và chi hết chưa được duyệt quyết toán ở 2017 (số dư cũ ở 4611, 6611) thì theo dõi như thế nào ở năm 2018?

  2.1. Rút và chi hết phần thực chi
  Ví dụ: Rút thực chi 300tr, nguồn kinh phí tự chủ và đã chi hết số tiền này ở năm 2017, nhưng qua năm 2018 mới có thông báo quyết toán
  Hướng dẫn:
  Anh/chị vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu, nhập số dư lần lượt cho các tài khoản sau:
  + Dư Nợ TK00811: 300tr, nghiệp vụ chọn là Thực chi
  + Dư Có TK008112: 300tr, nghiệp vụ chọn là Thực chi
  Khi nhận được thông báo duyệt quyết toán, anh/chị Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác/Quyết toán số dư đầu năm/Cất.

  2.2. Rút và chi hết phần tạm ứng
  Ví dụ: Rút tạm ứng 300tr, nguồn kinh phí tự chủ và đã chi hết số tiền này ở năm 2017, nhưng qua năm 2018 mới có quyết định thanh toán

  Hướng dẫn:

  - Bước 1: Anh/chị vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu, nhập số dư lần lượt cho các tài khoản sau:
  + Dư Nợ TK 00811 : 300tr, nghiệp vụ chọn là Tạm ứng đã cấp dự toán
  + Dư Có TK 008111 : 300tr, nghiệp vụ chọn là Tạm ứng đã cấp dự toán

  - Bước 2: Chuyển các khoản tạm ứng năm trước sang năm nay để thanh toán
  Anh/chị vào Nghiệp vụ/Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác
  => hạch toán Có TK 008111 : -300tr (âm tiền), nghiệp vụ chọn là Tạm ứng đã cấp dự toán
  Có TK 008211 : 300tr (dương tiền), nghiệp vụ chọn là Tạm ứng đã cấp dự toán

  - Bước 3: Thanh toán số tiền này trong năm 2018:
  + Anh/Chị vào Nghiệp vụ/Tổng hợp/Chứng từ Nghiệp vụ khác:
  Có 008211 : -300tr (âm tiền), nghiệp vụ chọn là Tạm ứng đã cấp dự toán
  Có 008212 : 300tr (dương tiền), nghiệp vụ chọn là Thực chi
  (Nghiệp vụ này chỉ để anh/chị thực hiện nhập liệu trên phần mềm không in được giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ứng trước hoặc đề nghị thanh toán tạm ứng. Anh/chị muốn in thì lập ở bên ngoài và in giúp em nhé!)

  * Trường hợp 3: Rút về năm 2017 đã chi hết một phần, còn một phần chưa chi hết chuyển sang năm 2018

  3.1. Rút và chi thực chi
  Ví dụ: Năm 2017 anh/chị rút thực chi nguồn kinh phí tự chủ, 300tr, chi 200tr còn 100tr chưa chi, 100tr này được chuyển sang 2018 chi và thanh toán hết ở năm 2018

  Hướng dẫn:
  - Bước 1: Anh/chị vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu, nhập số dư lần lượt cho các tài khoản sau:
  + Dư Nợ TK00811: 300tr, nghiệp vụ chọn là Thực chi
  + Dư Có TK008112: 200tr, nghiệp vụ chọn là Thực chi
  + Dư Nợ TK tiền (111,112) : 100tr => số tiền đã rút về nhưng chưa chi hết
  + Dư Có TK 421 : 100tr, nghiệp vụ chọn là Thực chi

  - Bước 2: Đối với số tiền 200tr mà anh/chị đã chi ra năm 2017, năm 2018 khi nhận được thông báo duyệt quyết toán:
  Anh/chị Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác/Quyết toán số dư đầu năm/Cất.

  - Bước 3: Đối với số tiền 100tr mà anh/chị chưa chi:
  + Năm 2018: anh/chị sẽ chi tiếp Nợ 61118/Có TK liên quan (111,112..): 100tr, nghiệp vụ chọn là Thực chi

  3.2. Rút và chi tạm ứng
  Ví dụ: Năm 2017 anh/chị rút tạm ứng nguồn kinh phí tự chủ 300tr, chi 200tr còn 100tr chưa chi, 100tr này được chuyển sang 2018 chi và thanh toán hết ở năm 2018

  Hướng dẫn:
  - Bước 1: Anh/chị vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu, nhập số dư lần lượt cho các tài khoản sau:
  + Dư Nợ TK 00811 : 300tr, nghiệp vụ chọn là Tạm ứng đã cấp dự toán
  + Dư Có TK 008111 : 300tr, nghiệp vụ chọn là Tạm ứng đã cấp dự toán
  + Dư Nợ TK tiền (111,112) : 100tr => số tiền đã rút về nhưng chưa chi hết
  + Dư Có TK 3371 : 100tr, nghiệp vụ chọn là Tạm ứng đã cấp dự toán

  - Bước 2: Chuyển các khoản tạm ứng năm trước sang năm nay để thanh toán
  Anh/chị vào Nghiệp vụ/Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác
  => hạch toán Có TK 008111 : -300tr (âm tiền), nghiệp vụ chọn là Tạm ứng đã cấp dự toán
  Có TK 008211 : 300tr (dương tiền), nghiệp vụ chọn là Tạm ứng đã cấp dự toán

  - Bước 3: Đối với số tiền 200tr mà anh/chị đã chi ra năm 2017, năm 2018 anh/chị mới thanh toán:
  + Anh/Chị vào Nghiệp vụ/Tổng hợp/Chứng từ Nghiệp vụ khác:
  Có 008211 : -200tr (âm tiền), nghiệp vụ chọn là Tạm ứng đã cấp dự toán
  Có 008212 : 200tr (dương tiền), nghiệp vụ chọn là Thực chi
  (Nghiệp vụ này chỉ để anh/chị thực hiện nhập liệu trên phần mềm không in được giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ứng trước hoặc đề nghị thanh toán tạm ứng. Anh/chị muốn in thì lập ở bên ngoài và in giúp em nhé!)

  - Bước 4: Đối với số tiền 100tr mà anh/chị chưa chi:
  + Năm 2018: anh/chị sẽ chi tiếp Nợ 61118/Có TK liên quan (111,112..): 100tr
  + Sau đó, Lập bảng kê thanh toán tạm ứng theo hướng dẫn Mục 4.4. Thanh toán tạm ứng của link hướng dẫn sau: https://goo.gl/5Mz7XQ
  + Đồng thời vào Nghiệp vụ/Tổng hợp/Chứng từ Nghiệp vụ khác: hạch toán N3371/5111 : 100tr

  ***Các báo cáo Mẫu số 01 không có thể hiện số tiền đã rút 300trđ, Mẫu số 02 sẽ thể hiện số tiền tạm ứng và thanh toán tạm ứng, Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động thể hiện số tiền dư từ năm trước chuyển sang sẽ chính xác.

  Vấn đề 2: Hướng dẫn các nghiệp vụ chuyển số rút dự toán CHƯA CẤP dự toán và chi từ năm 2017 sang đầu năm 2018
  * Trường hợp 1: Đối với phần kinh phí đã rút và chi hết chưa được nhận dự toán và duyệt quyết toán ở 2017 (số dư cũ ở 336, 661) thì theo dõi như thế nào ở năm 2018?

  - Bước 1: Vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư cho Nợ 421/ Có TK 3371 , nghiệp vụ: Tạm ứng chưa cấp dự toán

  - Bước 2: Nhận dự toán năm 2018:
  • Vào phân hệ Kho bạc/ Nhận dự toán/ Hạch toán N00821 (nếu là nguồn kinh phí thường xuyên) hoặc 00822 (nếu là nguồn kinh phí không thường xuyên)
  • Vào phân hệ Tổng hợp/ Chứng từ NVK/ Hạch toán C008211 hoặc C008221, nghiệp vụ: Tạm ứng chưa cấp dự toán
  - Bước 3: Khi nhận được quyết định thanh toán:
  Vào phân hệ Tổng hợp/ Chứng từ NVK: N3371/C5111 hoặc 5112, nghiệp vụ: Thực chi
  C008211 (nếu là nguồn kinh phí TX), 008221 (nếu là nguồn kinh phí KTX), nghiệp vụ tạm ứng chưa cấp dự toán: số tiền âm
  C008212 (nếu là nguồn kinh phí TX), 008222 (nếu là nguồn kinh phí KTX), nghiệp vụ Thực chi: số tiền dương
  => bút toán này phải tự làm, phần mềm không tự sinh ra nhé!

  (Lưu ý: Nghiệp vụ này chỉ để anh/chị thực hiện nhập liệu trên phần mềm không in được giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ứng trước hoặc đề nghị thanh toán tạm ứng. Anh/chị muốn in thì lập ở bên ngoài và in giúp em nhé!)

  * Trường hợp 2: Đối với phần kinh phí đã rút nhưng chưa chi, chưa được nhận dự toán và duyệt quyết toán ở 2017 (số dư cũ ở 336, 111,112) thì theo dõi như thế nào ở năm 2018?

  - Bước 1: Vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư cho Nợ 111/ Có TK 3371 , nghiệp vụ: Tạm ứng chưa cấp dự toán

  - Bước 2: Khi chi:
  • Vào phân hệ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi/Phiếu chi/ hạch toán N611/C111
  - Bước 3: Nhận dự toán năm 2018:
  • Vào phân hệ Kho bạc/ Nhận dự toán/ Hạch toán N00821 (nếu là nguồn kinh phí TX) hoặc 00822 (nếu là nguồn kinh phí KTX)
  • Vào phân hệ Tổng hợp/ Chứng từ NVK/ Hạch toán C008211 hoặc C008221, nghiệp vụ: Tạm ứng chưa cấp dự toán
  - Bước 4: Khi nhận quyết định thanh toán:
  • Vào Phân hệ Kho bạc/ Lập bảng kê chứng từ thanh toán chưa cấp dự toán

  Chúc anh/chị thực hiện thành công!
   
  Last edited by a moderator: 3/12/18
 2. nguyennhuhoa

  nguyennhuhoa New Member

  anh, chị cho em hỏi. nộp thuế môn bài từ nguồn học phí hạch toán thế nào ạ. bên HCSN em mới làm nên chưa biết ạ. cảm ơn anh chị nhiều
   
 3. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Thưa quý khách hàng
  Quý khách hàng thu tiền học phí và chi ra từ nguồn học phí quý khách hàng hạch toán như thế nào ah, quý khách hàng vui lòng mô tả chi tiết để MISA hướng dẫn quý khách hàng
  Trân trọng cảm ơn quý khách hàng
   
 4. phuchainguyen79

  phuchainguyen79 New Member

  Lam
   
 5. phuchainguyen79

  phuchainguyen79 New Member

  Lam sao hien thi 300tr mau 01
   
 6. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Thưa Quý khách hàng
  Anh/chị đang có dự toán năm trước chuyển sang là 300 triệu hay như thế nào ạ.
  Anh/chị mô tả cụ thể giúp em nghiệp vụ tại đơn vị nhé.
  Trân trọng cám ơn!
   
Bài viết liên quan: Hướng dẫn
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn trích lập nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu 1/7/20
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn điều chỉnh kinh phí tạm ứng 19/5/20
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn tự động gia hạn/cập nhật hạn sử dụng phần mềm Mimosa.NET 14/4/20
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn định khoản nghiệp vụ ghi tăng TSCĐ 7/6/19
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn hạch toán các quỹ tại đơn vị HCSN 21/3/19

Chia sẻ trang này