Hóa đơn đầu vào năm/tháng/quý trước lên tờ khai thuế của năm/tháng/quý này

P

Phạm Thùy Nga

Guest
1. Trường hợp hóa đơn đầu vào đã được kê khai thuế của tháng/quý trước lên tờ khai thuế GTGT của tháng/quý này
1.1. Nguyên nhân
- Sau khi lập tờ khai tháng trước xong, anh/chị có quay lại sửa chứng từ mua vào mà không lập lại tờ khai thuế GTGT của tháng/quý đó
- Hạch toán hóa đơn mua vào của tháng/quý trước sau khi đã lập tờ khai của tháng/quý đó
1.2. Giải quyết
- Bước 1: Anh/chị xóa tờ khai tháng/quý trước và tờ khai tháng/quý này (nếu đã lập)
- Bước 2: Lập lại lần lượt tờ khai tháng/quý trước rồi đến tháng/quý này. Anh/Chị thao khảo hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT Tại đây
* Lưu ý: sau khi lập tờ khai thuế GTGT xong cần ấn CẤT

2. Trường hợp hóa đơn đầu vào đã được kê khai thuế của năm trước lên tờ khai thuế GTGT của năm nay
2.1. Nguyên nhân

- Dữ liệu của anh/chị là dữ liệu liên năm (hạch toán nhiều năm trên cùng 1 dữ liệu):
+ Hóa đơn đó chưa được kê khai lên tờ khai của năm trước (trên phần mềm),
+ Hóa đơn đã kê khai nhưng sửa lại hóa đơn mà không lập lại tờ khai,...
2.2. Giải quyết:
Anh/Chị Kiểm tra lại các tờ khai thuế năm trước và lập lại tờ khai năm trước. Cách kiểm tra, anh/chị xem hướng dẫn tại đây
 
Top