Hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Hóa đơn bán ra b ạ
Chào chị, chị làm theo hướng dẫn sau nhé
Cách 1:
- Khi lập hoá đơn điều chỉnh chỉ nhập số tiền cần điều chỉnh GIẢM theo hướng dẫn: https://helpsme.misa.vn/2021/kb/html_6000012/
- Phần mềm tự kê khai lên bảng kê bán ra sau khi lập hoá đơn điều chỉnh
- Hạch toán: Lập chứng từ giảm giá hàng bán (không nhấn Phát hành hóa đơn):
+ N511/C131: số tiền chênh lệch giảm xuống
+ N33311/C131: chọn % thuế bình thường nhưng không phát hành hóa đơn
+ Trường hợp có liên quan tới kho thì vào Kho/làm thêm kiểm kê kho để điều chỉnh số lượng, giá trị của hàng trong kho
Cách 2:
- Hạch toán:
+ Lập chứng từ giảm giá hàng bán (Lập kèm hóa đơn để phát hành trên chứng từ này):
+ Thêm mã VTHH với tính chất là diễn giải, ghi rõ nội dung điều chỉnh tăng, điều chỉnh cho hóa đơn nào?
+ N511/C131: số tiền chênh lệch giảm
+ N33311/C131: chọn % thuế bình thường
(Riêng trường hợp có liên quan tới kho thì thêm kiểm kê kho)
Cách 3:
- Khi lập hoá đơn điều chỉnh chỉ nhập số tiền cần điều chỉnh GIẢM
- Phần mềm tự kê khai lên bảng kê bán ra sau khi lập hoá đơn điều chỉnh
- Hạch toán:
+ Lập chứng từ nghiệp vụ khác, hoặc lập chứng từ bán hàng (Bỏ tích "Lập kèm hóa đơn"): N511/C131: số tiền chênh lệch giảm xuống
+ Đối với TK 33311 thì vào nghiệp vụ\tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán tăng: N33311/C131: số tiền thuế chênh lệch giảm
+ Trường hợp có liên quan tới kho thì làm thêm kiểm kê kho để điều chỉnh số lượng, giá trị của hàng trong kho
 
Top