GPSD MISA SME.NET 2022 trên id.misa.vn

mrahn_184

Member
Xin chào MISA,
Tôi sử dụng MISA SME.NET từ phiên bản 2019 đến 2021 thì các GPSD của tôi đều được cập nhật đầy đủ lên hệ thống id.misa.vn.
Tôi vừa cập nhật từ MISA SME.NET 2021 lên MISA SME.NET 2022 và đã có GPSD mới nhưng tại sao khi truy cập vào id.misa.vn thì GPSD mới (phần mềm MISA SME.NET 2022) của tôi lại không hiển thị trên này?

Untitled.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top