gấp gấp

nhờ misa xem giúp, đối chiếu in theo từng nguồn. cụ thể: QLNN 341, nguồn 13 in theo nguồn thì ra số thực chi là 1.382.661.800. nhưng giờ in theo tất cả các nguồn thì số liệu lại ko đúng, ra số đã chi là 1.369.692.000. nghĩa là in theo từng nguồn với in tất cả các nguồn khi đối chiếu ra số liệu ko khớp
 

Đính kèm

Top