Danh sách một số mẫu biểu đã chỉnh sửa sản phẩm BAMBOO.NET 2019

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
GIẤY RÚT VỐN ĐẦU TƯ

1. Sửa mẫu Giấy rút vốn đầu tư trên 1 trang A4 C3-01_NS_TT77. Anh/chị lấy mẫu tại đây.


-------------------------------------

MẪU PHIẾU CHI


1. Mẫu phiếu chi 2 liên có dòng Nội dung chi dài thì vẫn trên cùng 1 trang giấy. Anh/chị lấy mẫu tại đây.

2. Mẫu Phiếu chi hiển thị đã nhận đủ số tiền bằng chữ. Anh/chị lấy mẫu Tại đây

---------------------------------------
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ


1. Mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư hiển thị số tiền ở cột Lũy kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng). Anh/chị lấy mẫu Tại đây

2. Sửa mẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT08/2016/TT-BTC) hiển thị thông tin dòng Số trả cho đơn vị thụ hưởng.Anh/Chị lấy mẫu Tại đây.
------------------------------------------
ĐỐI CHIẾU 01,02


1. Mẫu số 02 hiển thị riêng dòng mục tạm ứng 0051 và dòng khoản riêng.Anh/Chị lấy mẫu Tại đây

-----------------------------------------
BẢNG KÊ THANH TOÁN

1. Mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán TT39 ( mẫu tùy chỉnh): Hiển thị thêm cột Mã Chương, Mã ngành KT, Nội dung chi hiển thị dòng tên Chương riên.Anh/chị lấy mẫu Tại đây.

---------------------------------------------
Mẫu B08-X - TÌNH HÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN TẠM ỨNG.


1. Mẫu B08-X (Mẫu tùy chỉnh) muốn thể hiện số liệu chi tiết từng tiểu mục cột 2, 3.Anh/Chị lấy mẫu Tại đây.
--------------------
GIẤY RÚT DỰ TOÁN (C2-02a/TT77)


1. Sửa mẫu giấy rút dự toán (C2-02a/TT77) tách mỗi khoản là 1 trang. Anh/Chị lấy mẫu Tại đây.

2. Sửa mẫu C2-02a/TT77 Thêm phần Cộng NDKT gồm những khoản cùng mã NDKT và mã Ngành kinh tế.Anh/chị lấy mẫu Tại đây.

-------------------------------------------
BẢNG KÊ CHỨNG TỪ CHI ( MẪU BIỂU SỐ 14)

1. Sửa mẫu Bảng kê chứng từ chi ( TT344) thêm cột chương và sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Anh/chị lấy mẫu Tại đây.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top