Có thể kiểm tra trên chỉ tiêu “trả trước cho người bán ngắn hạn” trên Bảng CĐKT lấy số liệu từ đâu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chu Kim Anh

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
- Xem Bảng cân đối tài khoản mẫu số dư hai bên, xem số dư Nợ TK331, xem chi tiết hơn tại sổ Tổng hợp công nợ phải trả, cột số dư Nợ TK331
- Lưu ý: Để tách ra được chỉ tiêu ngắn hạn và dài hạn thì có thể tách tài khoản 331 thành 2 tiết khoản ngắn hạn và dài hạn rồi vào Tiện ích/Thiết lập báo cáo tài chính để thiết lập lại công thức.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top