Chỉ tiêu Phải thu của khách hàng, Phải trả người bán khác số dư Nợ TK 131,dư Có TK 331 trên Sổ cái

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
1. Chỉ tiêu Phải thu ngắn hạn khách hàng
  • Chỉ tiêu Phải thu ngắn hạn khách hàng trên Bảng cân đối kế toán lấy tổng số dư Nợ TK 131, chi tiết theo từng đối tượng khách hàng còn số dư Nợ TK 131 trên Sổ cái là số dư đã bù trừ Dư Nợ 131 chi tiết theo từng đối tượng khách hàng, và Dư Có theo từng khách hàng (lên ở chi tiêu Người mua trả tiền trước).
  • Để kiểm tra vào Báo cáo\ Bảng cân đối tài khoản\ Chọn Hiển thị số dư 2 bên. Kiểm tra số dư Nợ TK 131 sẽ bằng với chỉ tiêu Phải thu khách hàng trên Bảng cân đối kế toán. Nếu muốn xem chi tiết khách hàng, từ Bảng cân đối TK số dư 2 bên kích chọn TK 131 sẽ ra báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng.
2. Chỉ tiêu Phải trả người bán ngắn hạn
  • Chỉ tiêu Phải trả người bán ngắn hạn trên Bảng cân đối kế toán lấy tổng số dư Có TK 331, chi tiết theo từng đối tượng nhà cung cấp còn số dư Có TK 331 trên Sổ cái là số dư đã bù trừ Dư Có 331 chi tiết theo từng đối tượng nhà cung cấp, và Dư Nợ theo từng nhà cung cấp (lên ở chi tiêu Trả trước cho người bán)
  • Để kiểm tra vào Báo cáo\ Bảng cân đối tài khoản\ Chọn Hiển thị số dư 2 bên. Kiểm tra số dư Có TK 331 sẽ bằng với chỉ tiêu Phải trả người bán ngắn hạn trên Bảng cân đối kế toán. Nếu muốn xem chi tiết nhà cung cấp, từ Bảng cân đối TK số dư 2 bên kích chọn TK 331 sẽ ra báo cáo Tổng hợp phải trả nhà cung cấp.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top