Chỉ tiêu Giá vốn hàng bán lệch với tổng phát sinh Nợ TK 632

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
Nguyên nhân: Do dữ liệu có các bút toán giảm trừ giá vốn hạch toán Có TK 632 như hàng bán trả lại
Giải pháp: Vào Tìm kếm\Tìm phát sinh có TK 632 hay mở sổ cái Tk 632 xem có bút toán nào hạch toán Có 632 mà không phải bút toán kết chuyển lãi lỗ không. Lấy Tổng phát sinh bên Nợ TK 632 - Tổng phát sinh bên có TK 632 sẽ bằng trên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.
 
Top