nợ 632

  1. Trần Mai Nhung

    Chỉ tiêu Giá vốn hàng bán lệch với tổng phát sinh Nợ TK 632

    Nguyên nhân: Do dữ liệu có các bút toán giảm trừ giá vốn hạch toán Có TK 632 như hàng bán trả lại Giải pháp: Vào Tìm kếm\Tìm phát sinh có TK 632 hay mở sổ cái Tk 632 xem có bút toán nào hạch toán Có 632 mà không phải bút toán kết chuyển lãi lỗ không. Lấy Tổng phát sinh bên Nợ TK 632 - Tổng phát...
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Top