Chi tiết cách viết và xuất hóa đơn điện tử khách bán lẻ

Lê Bão Sơn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Viết và xuất Hóa đơn bán lẻ là công việc thường xuyên của kế toán, đối với trường hợp hàng hóa, dịch vụ bán lẻ thì kế toán phải viết thế nào. Sau đây MISA hướng dẫn các bạn cách viết và xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán lẻ (không lấy hóa đơn)

1. Căn cứ pháp lý để xuất hóa đơn bán lẻ hàng hóa, dịch vụ

– Theo Điều 16, Khoản 2 mục b Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 quy định
Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

– Theo Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 quy định

1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

– Theo Điều 3 Khoản 7 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 quy định
Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

– Theo Điều 3 Khoản 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 quy định

a) Trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua (bao gồm cả trường hợp lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài). Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh và người mua, người bán có thỏa thuận về việc người mua đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử do người bán lập thì hóa đơn điện tử có chữ ký số, ký điện tử của người bán và người mua theo thỏa thuận giữa hai bên.

b) Đối với hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân không kinh doanh thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế người mua.

2. Hướng dẫn xuất hóa đơn bán lẻ

2.1. Trường hợp đơn hàng trị giá dưới 200.000đ
Theo thông tư 153/2010/TT-BTC thì đối với mỗi đơn hàng trị giá dưới 200.000đ. Mà khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn thì hàng ngày (số lượng nhiều). Hàng tháng (số lượng ít) nhân viên kế toán sẽ lập một bảng kê theo mẫu số 5.7 – Phụ Lục 5 ban hành kèm theo TT 153/2010/TT-BTC để xuất chung trên 1 tờ hóa đơn. Chúng ta không cần tách giá trị hóa đơn bán lẻ ra thành nhiều hóa đơn.

Nội dung cần kê khai trên bảng kê cần có đầy đủ các thông tin sau. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 điều này,

– Người bán phải lập bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ. Bảng kê phải có tên. Mã số thuế và địa chỉ của người bán. Tên hàng hóa dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập bảng kê.

– Trường hợp người bán hàng nộp thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ. Thì bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa dịch vụ bán ra ghi trên bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày. (Mẫu số 5.7 phụ lục 5 ban hành kèm theo thông tư này).

Tải bảng kê tại đây

2.2. Trường hợp đơn hàng có giá trị lớn hơn 200.000đ
Thì chúng ta bắt buộc phải lập hóa đơn bán lẻ cho từng khách hàng đó. Chứ không được xuất gộp của nhiều đơn hàng như đối với trường hợp đơn hàng dưới 200.000đ.

Chúng ta xuất hóa đơn dựa theo quy định sau. “Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000đ trở lên mỗi lần. Người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có). Thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn “. Hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế” “. Sau khi lập hóa đơn chúng ta giữ lại liên một và liên hai trên quyển hóa đơn còn liên 3 vẫn có thể lưu chuyển nội bộ để hạch toán. Quy định này không áp dụng đối với các công ty, cửa hàng xăng dầu.

Đối với trường hợp thứ hai rất nhiều kế toán cho rằng điều đó không quan trọng. Bởi vì làm sao nhân viên thuế lại biết được người đó mua hàng có giá trị trên 200.000đ hay không. Quả thật việc này cũng rất khó nhưng để xác định được. Thì chúng ta chỉ cần lấy tổng giá trị tiền hàng rồi chia cho số lượng của mặt hàng nào đó. Nếu giá trị đơn vị của mặt hàng đó lớn hơn 200.000đ. Như vậy chúng ta đã thực hiện việc lập hóa đơn sai quy định tại thông tư số 153/2010/TT-BTC.
Tải bảng kê tại đây


Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này
BẤM VÀO ĐÂY
3. Cách viết hóa đơn bán lẻ dịch vụ, hàng hóa

(*) Tiêu thức Ngày tháng năm lập hóa đơn: là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho khách lẻ

(*) Tiêu thức Họ tên người mua hàng: Ghi là Khách lẻ hoặc người mua không lấy hóa đơn

(*) Tiêu thức Tên đơn vị: Người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế

(*) Tiêu thức Mã số thuế: để trống

(*) Tiêu thức Địa chỉ: để trống

(*) Tiêu thức Hình thức thanh toán: Tiền mặt

(*) Tiêu thức Số tài khoản: để trống

(*) Tiêu thức Số STT: Ghi số 1,2,3,….theo thứ tự mặt hàng

(*) Tiêu thức Tên hàng hóa, dịch vụ: Ghi đầy đủ tên mặt hàng. Nếu không viết hết các dòng hóa đơn, kế toán cần gạch chéo các dòng còn lại.

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một hóa đơn thì mục tên hàng hóa chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng và sử dụng bảng kê số…,ngày…,tháng…,năm…..

(*) Tiêu thức Đơn vị tính:

– Đơn vị tính là gì thì ghi như thế: Ví dụ: Cái, chiếc, kg

– Theo Điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC

Trường hợp kinh doanh về dịch vụ thì không cần đơn vị tính trên hóa đơn

(*) Tiêu thức Số lượng: Ghi số lượng hàng hóa bán ra

(*) Tiêu thức Đơn giá: Viết giá bán chưa thuế GTGT

(*) Tiêu thức Thành tiền: Ghi tổng giá trị

(*) Tiêu thức Cộng tiền hàng: bằng tổng các dòng ở cột thành tiền

(*) Tiêu thức Thuế suất: Mỗi mặt hàng sẽ có một mức thuế suất khác nhau: 0%, 5%, 10%, và không chịu thuế

(*) Tiêu thức Tiền thuế GTGT: Bằng Cộng tiền hàng x thuế suất

Trường hợp không chịu thuế GTGT thì kế toán gạch chéo

(*) Tiêu thức Tổng cộng tiền thanh toán: Bằng Cộng tiền hàng + Tiền thuế GTGT

(*) Tiêu thức Số tiền bằng chữ: Ghi diễn giải bằng chữ số tiền ở tiêu thức Tổng cộng tiền thanh toán

(*) Tiêu thức Người mua hàng ký và ghi rõ họ tên: Người mua hàng ký và ghi rõ họ tên vào đây. Hoặc đóng dấu Bán hàng qua điện thoại

(*) Tiêu thức Người bán hàng: Người bán hàng ký và ghi rõ họ tên vào đây

(*) Tiêu thức Thủ trưởng đơn vị: Tổng Giám đốc, Giám đốc hoặc người được ủy quyền ký hóa đơn ký, đóng dấu và chức danh.


Nguồn: Tổng hợp
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

sarahnguyen88

New Member
anh cho em hỏi, cty em có nhiều khách chuyển khoản từ tài khoản cá nhân vào tài khoản công ty nhưng không lấy hoá đơn, em xuất gộp hoá đơn vào cuối ngày đc ko ạ
 

Lê Bão Sơn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
anh cho em hỏi, cty em có nhiều khách chuyển khoản từ tài khoản cá nhân vào tài khoản công ty nhưng không lấy hoá đơn, em xuất gộp hoá đơn vào cuối ngày đc ko ạ
Chào anh/chị
để trao đổi về kế toán mình đăng lên Cộng đồng hỗ trợ MISA để thành viên kế toán sẽ tư vấn thêm nhé!
https://www.facebook.com/groups/hotrosme

Trân trọng cám ơn!
 
Top