Cấu hình Kaspersky không chặn PM MISA khi mở

Bước 1: Mở Kaspersky lên - Cấu hình

1.JPG


Bước 2: Bổ sung - Mối nguy hiểm và loại trừ
2.JPG


Bước 3: Chỉ định ứng dụng được tin tưởng

3.JPG


Bước 4: Chọn Thêm

4.JPG


Bước 5: Chọn Duyệt
5.JPG


Bước 6: Tìm đến đường dẫn của File chạy phần mềm (thường trong thư mục Bin) - Chọn Open

6.JPG


Bước 7: Tích hết vào các ô như hình - Thêm
7.JPG


Bước 8: Nếu xuất hiện bảng thông báo như hình thì làm theo hướng dẫn không có thì bỏ qua - Sau đó tiến hành mở lại phần MISA.
8.JPG
 
Top