Cấu hình cho PM diệt virus AVAST không chặn nhập/xuất Excel

Khi nhập/xuất excel trên phần mềm lỗi như ảnh:
loi.jpg


Bước 1: mở phần mềm diệt virus (phần mềm AVG thiết lập tương tự)
1.jpg


Bước 2: Thiết lập
2.JPG

Bước 3: Ngoại lệ - Thêm ngoại lệ
3.JPG


Bước 4: Duyệt

4.JPG


Bước 5: Tích chọn đường dẫn thư mục bộ cài MISA và đường dẫn chứa file nhập/xuất Excel (ví dụ: đường dẫn thư mục bộ cài Misa là "C:\MISA JSC" , còn đường dẫn chứa file excel là "E:\Excel") - OK
5.JPG


Bước 6: Chọn Blocked & Allowed apps - Allow app

6.JPGBước 7: Chọn select app patch

7.JPG


Bước 8: Chọn đường dẫn đến file chạy của phần mềm là MISASME2020.exe

8.JPG


Bước 9: Chọn Add

9.JPGBước 10: Tắt phần mềm mở lại, Sau đó nhập/xuất lại Excel -OK
 
Sửa lần cuối:
Top