Thưa Quý Khách
Tuần qua MISA ghi nhận nhiều vấn đề Anh/Chị thường gặp phải và liên hệ tổng đài hỗ trợ. MISA xin phép tổng hợp giúp có thể chủ động thực hiện trên phần mềm MISA.

[TUẦN 4] CÁC CÂU HỎI, VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRÊN MISA SME

Vấn đề
Link hướng dẫn
Tôi nhận được hóa đơn đầu vào là hóa đơn điều chỉnh/thay thế thì hạch toán và kê khai như thế nào?
https://helpsme.misa.vn/2022/kb/toi...hay-the-thi-hach-toan-va-ke-khai-nhu-the-nao/
Xử lý chênh lệch Thuế và sổ cáihttps://helpsme.misa.vn/2023/kb/hdqt_chenh_lech_bang_ke_thue_gtgt_va_so_cai/
Đối chiếu sổ TSCĐ và Sổ cáihttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/hdqt_tai_san_co_dinh1/
Đối chiếu sổ theo dõi CCDC, Chi phí trả trước và Sổ cáihttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/hdqt_cong_cu_dung_cu_chi_phi_tra_truoc/
Mang dữ liệu từ nhà lên công tyhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/html_lamthenao_chuyendulieutumaynaysangmaykhac/
Chuyên trang tổng hợp vấn đề mùa quyết toánhttps://helpsme.misa.vn/2022/quyet-toan.html
Ký hiệu, số hóa đơn thay đổi như thế nào khi bắt đầu năm 2023?https://helpv3.meinvoice.vn/kb/ky-hieu-so-hoa-don-thay-doi-nhu-the-nao-khi-bat-dau-nam-2023/
Lập hóa đơn điện tử khi chuyển sang năm 2023 thay đổi như thế nào?https://helpsme.misa.vn/2023/kb/cac...a-nam-2021-sang-nam-2022-theo-nd123-tren-sme/
Chưa hoàn thiện số liệu năm 2022 có nhập tiếp chứng từ năm mới vào DL hiện tại không?https://helpsme.misa.vn/2022/kb/khi...g-tu-cua-nam-moi-tren-du-lieu-hien-tai-khong/
Số dư đầu kỳ thể hiện chưa đúng sửa thế nào?https://helpsme.misa.vn/2022/kb/sodu_dauky_khac_sodu_bangcandoi/
Đơn vị sử dụng mẫu hóa đơn GTGT áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15 cần làm gì khi bắt đầu năm 2023?https://helpv3.meinvoice.vn/kb/don-vi-su-dung-mau-hoa-don-gtgt-ap-dung-nghi-quyet-43-2022-qh15/
Phát hiện hóa đơn áp dụng Nghị quyết 43 năm 2022 bị sai sót thì xử lý như thế nào?https://helpv3.meinvoice.vn/kb/phat...43-nam-2022-bi-sai-sot-thi-xu-ly-nhu-the-nao/
Cách kê khai hóa đơn GTGT khi Hóa đơn gốc (HĐ bị điều chỉnh/thay thế) và hóa đơn điều chỉnh/thay thế phát sinh khác kỳhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/cac...oa-don-dieu-chinh-thay-the-phat-sinh-khac-ky/
Làm thế nào khi xem sổ tiền gửi ngân hàng mẫu ngoại tệ phần số dư ngoại tệ hết mà quy đổi vẫn còn?https://helpsme.misa.vn/2023/kb/lam...e-phan-so-du-ngoai-te-het-ma-quy-doi-van-con/
Không biết phục hồi dữ liệuhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/html_10030200/
Phục hồi dữ liệu lỗihttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/khong_ket_noi_duoc_voi_may_chu_sql_server_thi_lam_the_nao/
Cài đặt, Kết nối dữ liệuhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/1-cai-dat-ket-noi-du-lieu/
Vào dữ liệu Phần mềm báo đang tính giá xuất kho, bảo trì dữ liệuhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/html_xoa_trang_thai_bao_tri/
Đăng nhập vào dữ liệu hiển thị thông báo Không mở được dữ liệu?https://helpsme.misa.vn/2022/kb/dang-nhap-vao-du-lieu-hien-thi-thong-bao-khong-mo-duoc-du-lieu/
Đăng nhập, Tạo mới dữ liệu hoặc Phục hồi dữ liệu cũ chương trình báo Không tìm thấy máy chủhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/khong_ket_noi_duoc_voi_may_chu_sql_server_thi_lam_the_nao/
Xử lý hóa đơn sai sót như thế nào?https://helpsme.misa.vn/2022/kb/xu-ly-hoa-don-sai-sot-theo-nghi-dinh-123-2020-nd-cp/
Tôi muốn nhập khẩu hóa đơn điện tử vào phần mềm thì làm thế nào?https://helpv3.meinvoice.vn/kb/web-toi-muon-nhap-khau-hoa-don-dien-tu-vao-phan-mem-thi-lam-the-nao/
Tôi ký tờ khai, phát hành hóa đơn báo lỗi “Ký điện tử không thành công” thì phải làm thế nào?https://helpv3.meinvoice.vn/kb/khon...ng-ky-hoa-don-dien-tu-nd-123-thi-lam-the-nao/
Hạch toán chứng từ từ hóa đơn điều chỉnhhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/lap-chung-tu-tu-hoa-don-dieu-chinh/
Công việc hàng ngày, tháng/quý của nghiệp vụ Hóa đơn điện tửhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/quytrinh-quan-ly-hoa-don-dien-tu/
Thiết lập Email gửi hóa đơn báo không thành cônghttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/thiet-lap-email-gui-hoa-don-khong-thanh-cong/
Tôi đã xuất hóa đơn nhưng sau đó hủy cung cấp dịch vụ/bán hàng thì làm thế nào?https://helpv3.meinvoice.vn/kb/toi-...-sau-do-huy-cung-cap-dich-vu-thi-lam-the-nao/
Xuất hóa đơn có chiết khấu thương mại theo Nghị định 123/2020/NĐ-CPhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/phat-hanh-hoa-don-co-chiet-khau/
Làm thế nào khi phần mềm báo "Quá số lượng tồn"https://helpsme.misa.vn/2022/kb/loi_ghi_so_khi_xuat_vat_tu_hang_hoa_qua_so_luong_ton_trong_kho/
Chênh lệch kho và sổ cáihttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/lam...-bi-lech-voi-so-du-tai-khoan-kho-tren-so-cai/
Hướng dẫn các phương pháp tính giá thành trên MISA SMEhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/gia-thanh/
Xử lý các vấn đề thường gặp khi tính giá thànhhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/hdqt_gia_thanh/
Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sáchhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/html_29040001/
Lập và kiểm tra báo cáo tài chínhhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/hd_lap_va_kiem_tra_bctc/
Nộp BCTChttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/hdqt_nop_bctc_cho_co_quan_thue/
Xử lý các vấn đề thường gặp khi lập chứng từhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/cau-hoi-thuong-gap-theo-nghiep-vu/
Khi kết thúc năm tài chính và bắt đầu năm tài chính mới cần làm gì?https://helpsme.misa.vn/2022/kb/khi-ket-thuc-nam-tai-chinh-va-bat-dau-nam-tai-chinh-moi-can-lam-gi0/
Kiểm tra chứng từ thực tếhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/kiem-tra-chung-tu-thuc-te/
Công việc kế toán hàng tháng/quý/nămhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/huongdan_nghiepvu/
Khi chưa hoàn thiện số liệu của năm cũ thì có thể nhập tiếp chứng từ của năm mới trên dữ liệu hiện tại không?https://helpsme.misa.vn/2022/kb/khi...g-tu-cua-nam-moi-tren-du-lieu-hien-tai-khong/
Số dư đầu kỳ thể hiện chưa đúng sửa thế nào?https://helpsme.misa.vn/2022/kb/sodu_dauky_khac_sodu_bangcandoi/

--------------------------
Để hoàn thành bộ báo cáo tài chính cuối năm, mời Anh/Chị tham khảo:
1. Chương trình hỗ trợ quyết toán năm: https://mily.vn/quyettoansme
2. Các câu hỏi thường gặp khi lập báo cáo quyết toán: https://mily.vn/cauhoithuonggapqtsme
3. Tham gia các buổi đào tạo/giải đáp qua Zoom hướng dẫn hoàn thành BCTC: https://mily.vn/daotaosme1

Nếu chưa tham gia nhóm Cộng đồng hỗ trợ MISA để cùng giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm TRONG THỜI GIAN QUYẾT TOÁN SẮP TỚI và được HỖ TRỢ MIỄN PHÍ bởi MISA và cộng đồng thành viên. Link: https://www.facebook.com/groups/hotrosme/
Sau khi tham gia nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm, Anh/Chị có thể đăng trực tiếp vào group để trao đổi, được hỗ trợ.

Mời Anh/Chị sử dụng kênh hỗ trợ CHAT TRỰC TUYẾN để được tư vấn hỗ trợ tại https://mily.vn/chatsme

Nhận tài liệu hàng tuần qua nhóm zalo: https://mily.vn/thongbaosme


CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP (10).png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top