CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRÊN AMIS KẾ TOÁN - TUẦN 3 (Năm 2023)

Thưa Quý Khách
Tuần qua MISA ghi nhận nhiều vấn đề Anh/Chị thường gặp phải và liên hệ tổng đài hỗ trợ. MISA xin phép tổng hợp giúp có thể chủ động thực hiện trên phần mềm MISA.

[TUẦN 3] CÁC CÂU HỎI, VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRÊN AMIS KẾ TOÁN

Vấn đề
Link hướng dẫn
Làm thế nào khi giá trị còn lại của CCDC trên sổ CCDC không bằng số dư cuối kì TK242?
https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-nao-khi-gia-tri-con-lai-cua-ccdc-tren-so-ccdc-khong-bang-so-du-cuoi-ki-tk242-tren-bang-cdtk/
Đối chiếu sổ TSCĐ và Sổ cáihttps://helpact.misa.vn/kb/hdqt_tai_san_co_dinh1/
Đối chiếu sổ theo dõi CCDC, Chi phí trả trước và Sổ cáihttps://helpact.misa.vn/kb/hdqt_cong_cu_dung_cu_chi_phi_tra_truoc1/
Chuyên trang tổng hợp vấn đề trong thời điểm quyết toánhttps://helpact.misa.vn/quyet-toan.html
Phát hiện hóa đơn áp dụng Nghị quyết 43 năm 2022 bị sai sót thì xử lý như thế nào?https://helpv3.meinvoice.vn/kb/phat-hien-hoa-don-ap-dung-nghi-quyet-43-nam-2022-bi-sai-sot-thi-xu-ly-nhu-the-nao/
Ký hiệu, số hóa đơn thay đổi như thế nào khi bắt đầu năm 2023?https://helpv3.meinvoice.vn/kb/ky-hieu-so-hoa-don-thay-doi-nhu-the-nao-khi-bat-dau-nam-2023/
Đơn vị sử dụng mẫu hóa đơn GTGT áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15 cần làm gì khi bắt đầu năm 2023?https://helpv3.meinvoice.vn/kb/don-vi-su-dung-mau-hoa-don-gtgt-ap-dung-nghi-quyet-43-2022-qh15/
Lập hóa đơn điện tử khi chuyển sang năm 2023 thay đổi như thế nào?https://helpact.misa.vn/kb/anh-huong-cua-hoa-don-khi-sang-nam-2022/
Chưa hoàn thiện số liệu năm 2022 có nhập tiếp chứng từ năm mới vào DL hiện tại không?https://helpact.misa.vn/kb/khi_chua_hoan_thien_so_lieu_cua_nam_cu_thi_co_the_nhap_tiep_chung_tu_moi_khong/
Số dư đầu kỳ thể hiện chưa đúng sửa thế nào?https://helpact.misa.vn/kb/toi-muon-sua-so-du-tai-khoan-dau-ky-thi-lam-the-nao/
Các vấn đề liên quan đến phát hành hóa đơn, lấy hóa đơn từ MeInvoicehttps://helpact.misa.vn/kb/lam-the-nao-de-lay-hoa-don-da-phat-hanhtu-meinvoice-ve-amis-ke-toan/
Phân quyền sử dụng, vai trò kế toán trên phần mềmhttps://helpact.misa.vn/kb/phan-quyen-su-dung-tren-amis-ke-toan/
Tôi muốn thiết lập bảo mật 2 lớp khi đăng nhập thì làm thế nào?https://helpact.misa.vn/kb/toi-muon-thiet-lap-bao-mat-2-lop-khi-dang-nhap-thi-lam-the-nao/
Khi đăng nhập tài khoản kế toán viên báo “Bạn không có quyền truy cập dữ liệu kế toán” thì làm thế nào?https://helpact.misa.vn/kb/khi-dang...yen-truy-cap-du-lieu-ke-toan-thi-lam-the-nao/
Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừhttps://helpact.misa.vn/kb/thue_gtgt_theo_pp_khautru/
Khấu trừ thuế GTGThttps://helpact.misa.vn/kb/html_21030000/
Làm thế nào khi ghi sổ phiếu xuất kho phần mềm báo xuất quá số lượng tồn?https://helpact.misa.vn/kb/lam_the_...mem_canh_bao_xuat_qua_so_luong_ton_trong_kho/
Vấn đề 1: Kiểm tra chênh lệch kho và sổ cáihttps://helpact.misa.vn/kb/lam-the-...-bi-lech-voi-so-du-tai-khoan-kho-tren-so-cai/
Vấn đề 2: Kiểm tra chênh lệch kho và sổ cái
https://helpact.misa.vn/kb/hdqt_ct_nhap_xuat_kho_hach_toan_vao_tai_khoan_khac_tk_kho/
Vấn đề 3: Kiểm tra chênh lệch kho và sổ cáihttps://helpact.misa.vn/kb/hdqt_hach_toan_vao_tk_kho_tren_cac_loai_ct_khac_nhap_xuat_kho/
Hướng dẫn các phương pháp tính giá thành trên AMIS Kế toánhttps://helpact.misa.vn/kb/gia-thanh/
Tài khoản 621, 622, 627 còn số dư sau khi tính giá thànhhttps://helpact.misa.vn/kb/lam-the-nao-khi-tai-khoan-621-622-627-con-so-du-sau-khi-tinh-gia-thanh/
Các vấn đề thường gặp về giá thànhhttps://helpact.misa.vn/kb/hdqt_gia_thanh/
Hướng dẫn nghiệp vụ HDDT theo NĐ 123https://helpact.misa.vn/kb/huong-dan-nghiep-vu-hoa-don-dien-tu-theo-nghi-dinh-123-2020-nd-cp/
Khấu trừ thuế bị saihttps://helpact.misa.vn/kb/lam-the-nao-khi-khau-tru-thue-bi-sai/
Làm thế nào khi HĐ thuế GTGT mua vào năm trước quên chưa kê khai muốn kê lên bảng kê năm sau?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-...uen-chua-ke-khai-muon-ke-len-bang-ke-nam-sau/
Tôi muốn nhập khẩu hóa đơn điện tử vào phần mềm thì làm thế nào?https://helpv3.meinvoice.vn/kb/web-toi-muon-nhap-khau-hoa-don-dien-tu-vao-phan-mem-thi-lam-the-nao/
Tôi ký tờ khai, phát hành hóa đơn báo lỗi “Ký điện tử không thành công” thì phải làm thế nào?https://helpv3.meinvoice.vn/kb/khon...ng-ky-hoa-don-dien-tu-nd-123-thi-lam-the-nao/
Đã nộp tờ khai thuế GTGT rồi nhưng phát hiện kê khai sai thì phải làm như thế nào?https://helpact.misa.vn/kb/da-nop-t...at-hien-ke-khai-sai-thi-phai-lam-nhu-the-nao/
Khi xem bảng cân đối tài khoản, tôi thấy số dư đầu kỳ lên không đúng thì làm thế nào?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-...do-tach-du-lieu-khi-chua-chot-so-du-ky-truoc/
Kiểm tra và đối chiếu chứng từ sổ sách trên phần mềmhttps://helpact.misa.vn/kb/html_29040001/
Lập và kiểm tra báo cáo tài chínhhttps://helpact.misa.vn/kb/lap-va-kiem-tra-bao-cao-tai-chinh/
Nộp báo cáo tài chínhhttps://helpact.misa.vn/kb/nop-bao-cao-tai-chinh/
Khi kết thúc năm tài chính và bắt đầu năm tài chính mới cần làm gì?https://helpact.misa.vn/kb/khi-ket-thuc-nam-tai-chinh-va-bat-dau-nam-tai-chinh-moi-can-lam-gi/
Hướng dẫn xóa cache trực tiếp trên phần mềm để đảm bảo không làm mất mật khẩu đã lưu trên trình duyệthttps://helpact.misa.vn/kb/cho-phep...ong-lam-mat-mat-khau-da-luu-tren-trinh-duyet/
Các vấn đề liên quan đến kết nối đồng bộ CRM, Eshop, cukcukhttps://helpact.misa.vn/ac/4-ket-noi-du-lieu-tren-he-thong-amis/
Xử lý các vấn đề thường gặp khi lập chứng từhttps://helpact.misa.vn/kb/theo-tung-nghiep-vu/
Công việc kế toán hàng tháng/quý/nămhttps://helpact.misa.vn/kb/huongdan_nghiepvu/


--------------------------
Để hoàn thành báo cáo quyết toán cuối năm, mời Anh/Chị tham khảo:
1. Chương trình hỗ trợ quyết toán năm: https://mily.vn/quyettoanamis
2. Các câu hỏi thường gặp khi nhập liệu: https://mily.vn/cauhoithuonggapamis
3. Tham gia các buổi đào tạo/giải đáp qua Zoom hướng dẫn hoàn thành BCTC: https://mily.vn/daotaoamis1
Nếu chưa tham gia nhóm Cộng đồng hỗ trợ MISA để cùng giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm TRONG THỜI GIAN QUYẾT TOÁN SẮP TỚI và được HỖ TRỢ MIỄN PHÍ bởi MISA và cộng đồng thành viên.
Link: https://www.facebook.com/groups/hotroamis/
Sau khi tham gia nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm, Anh/Chị có thể đăng trực tiếp vào group để trao đổi, được hỗ trợ.
Mời Anh/Chị sử dụng kênh hỗ trợ CHAT TRỰC TUYẾN để được tư vấn hỗ trợ tại https://mily.vn/chatamis
Nhận tài liệu hàng tuần qua nhóm zalo: https://mily.vn/thongbaoamis

1673940562204.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top