CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRÊN AMIS KẾ TOÁN - TUẦN 2 (Năm 2023)

CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP (1).png

Thưa Quý Khách
Tuần qua MISA ghi nhận nhiều vấn đề Anh/Chị thường gặp phải và liên hệ tổng đài hỗ trợ. MISA xin phép tổng hợp giúp có thể chủ động thực hiện trên phần mềm MISA.

[TUẦN 2] CÁC CÂU HỎI, VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRÊN AMIS KẾ TOÁN


Vấn đềLink hướng dẫn
Chuyên trang tổng hợp vấn đề mùa quyết toánhttps://helpact.misa.vn/quyet-toan.html
Lập hóa đơn điện tử khi chuyển sang năm 2023 thay đổi như thế nào?https://helpact.misa.vn/kb/anh-huong-cua-hoa-don-khi-sang-nam-2022/
Chưa hoàn thiện số liệu năm 2022 có nhập tiếp chứng từ năm mới vào DL hiện tại không?https://helpact.misa.vn/kb/khi_chua...m_cu_thi_co_the_nhap_tiep_chung_tu_moi_khong/
Số dư đầu kỳ thể hiện chưa đúng sửa thế nào?https://helpact.misa.vn/kb/toi-muon-sua-so-du-tai-khoan-dau-ky-thi-lam-the-nao/
Công việc kế toán hàng tháng/quý/nămhttps://helpact.misa.vn/kb/huongdan_nghiepvu/
Các vấn đề liên quan đến phát hành hóa đơn, lấy hóa đơn từ MeInvoicehttps://helpact.misa.vn/kb/lam-the-nao-de-lay-hoa-don-da-phat-hanhtu-meinvoice-ve-amis-ke-toan/
Các vấn đề thường gặp khi nhập chứng từhttps://helpact.misa.vn/kb/theo-tung-nghiep-vu/
Phân quyền sử dụng, vai trò kế toán trên phần mềmhttps://helpact.misa.vn/kb/phan-quyen-su-dung-tren-amis-ke-toan/
Tôi muốn thiết lập bảo mật 2 lớp khi đăng nhập thì làm thế nào?https://helpact.misa.vn/kb/toi-muon-thiet-lap-bao-mat-2-lop-khi-dang-nhap-thi-lam-the-nao/
Khi đăng nhập tài khoản kế toán viên báo “Bạn không có quyền truy cập dữ liệu kế toán” thì làm thế nào?https://helpact.misa.vn/kb/khi-dang...yen-truy-cap-du-lieu-ke-toan-thi-lam-the-nao/
Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừhttps://helpact.misa.vn/kb/thue_gtgt_theo_pp_khautru/
Khấu trừ thuế GTGThttps://helpact.misa.vn/kb/html_21030000/
Làm thế nào khi ghi sổ phiếu xuất kho phần mềm báo xuất quá số lượng tồn?https://helpact.misa.vn/kb/lam_the_...mem_canh_bao_xuat_qua_so_luong_ton_trong_kho/
Vấn đề 1: Kiểm tra chênh lệch kho và sổ cáihttps://helpact.misa.vn/kb/lam-the-...-bi-lech-voi-so-du-tai-khoan-kho-tren-so-cai/
Vấn đề 2: Kiểm tra chênh lệch kho và sổ cáihttps://helpact.misa.vn/kb/hdqt_ct_nhap_xuat_kho_hach_toan_vao_tai_khoan_khac_tk_kho/
Vấn đề 3: Kiểm tra chênh lệch kho và sổ cái https://helpact.misa.vn/kb/hdqt_hach_toan_vao_tk_kho_tren_cac_loai_ct_khac_nhap_xuat_kho/
Hướng dẫn các phương pháp tính giá thành trên AMIS Kế toánhttps://helpact.misa.vn/kb/gia-thanh/
Tài khoản 621, 622, 627 còn số dư sau khi tính giá thànhhttps://helpact.misa.vn/kb/lam-the-nao-khi-tai-khoan-621-622-627-con-so-du-sau-khi-tinh-gia-thanh/
Các vấn đề thường gặp về giá thànhhttps://helpact.misa.vn/kb/hdqt_gia_thanh/
Hướng dẫn nghiệp vụ HDDT theo NĐ 123https://helpact.misa.vn/kb/huong-dan-nghiep-vu-hoa-don-dien-tu-theo-nghi-dinh-123-2020-nd-cp/
Khấu trừ thuế bị saihttps://helpact.misa.vn/kb/lam-the-nao-khi-khau-tru-thue-bi-sai/
Làm thế nào khi HĐ thuế GTGT mua vào năm trước quên chưa kê khai muốn kê lên bảng kê năm sau?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-...uen-chua-ke-khai-muon-ke-len-bang-ke-nam-sau/
Đã nộp tờ khai thuế GTGT rồi nhưng phát hiện kê khai sai thì phải làm như thế nào?https://helpact.misa.vn/kb/da-nop-t...at-hien-ke-khai-sai-thi-phai-lam-nhu-the-nao/
Khi xem bảng cân đối tài khoản, tôi thấy số dư đầu kỳ lên không đúng thì làm thế nào?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-...do-tach-du-lieu-khi-chua-chot-so-du-ky-truoc/
Kiểm tra và đối chiếu chứng từ sổ sách trên phần mềmhttps://helpact.misa.vn/kb/html_29040001/
Lập và kiểm tra báo cáo tài chínhhttps://helpact.misa.vn/kb/lap-va-kiem-tra-bao-cao-tai-chinh/
Nộp báo cáo tài chínhhttps://helpact.misa.vn/kb/nop-bao-cao-tai-chinh/
Khi kết thúc năm tài chính và bắt đầu năm tài chính mới cần làm gì?https://helpact.misa.vn/kb/khi-ket-thuc-nam-tai-chinh-va-bat-dau-nam-tai-chinh-moi-can-lam-gi/
Hướng dẫn xóa cache trực tiếp trên phần mềm để đảm bảo không làm mất mật khẩu đã lưu trên trình duyệthttps://helpact.misa.vn/kb/cho-phep...ong-lam-mat-mat-khau-da-luu-tren-trinh-duyet/
Các vấn đề liên quan đến kết nối đồng bộ CRM, Eshop, cukcukhttps://helpact.misa.vn/ac/4-ket-noi-du-lieu-tren-he-thong-amis/
Xử lý các vấn đề thường gặp khi lập chứng từhttps://helpact.misa.vn/kb/theo-tung-nghiep-vu/
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top