Các khoản phải thu

Trong BCTC mẫu B01-X các khoản phải thu thể hiện là tạm ứng sao không thể hiện là các khoản thu khác, vậy khi nào hạch toán các khoản thu khác
 

Đính kèm

Top