Biểu đồ phân tích công nợ có thể thêm hoặc điều chỉnh khoảng thời gian khác trên biểu đồ được không?

Lê Thị Hoài Thương

Moderator
Thành viên BQT
Hiện tại trên biểu đồ phân tích công nợ không thêm hoặc chỉnh được các khoảng thời gian trước hạn hoặc quá hạn thanh toán.
 
Top