Bảng cân đối tài khoản/bảng cân đối phát sinh. Từ năm 2020 áp dụng mẫu theo văn bản nào

Top