B03-X Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã bị sai số liệu

admin

Administrator
Lưu ý: Báo cáo này số liệu lấy lên giống như báo cáo thu (chi) theo NDKT là căn cứ công thức và khai báo trong chỉ tiêu ở Mẫu dự toán có lấy vào báo cáo này hay không. Vì vậy, nếu 1 chỉ tiêu con tích lấy lên báo cáo này thì tất cả các chỉ tiêu con cũng phải tích lấy lên hoặc tất cả các chỉ tiêu con không tích mà chỉ tích đối với chỉ tiêu cha

Biểu hiện 1: Dự toán thu bị sai số liệu (tương tự dự toán chi)

 • Nguyên nhân 1: Có thể do đơn vị chưa nhập hoặc nhập thừa, thiếu số liệu dự toán thu theo nội dung kinh tế bao gồm số dự toán đầu năm, bổ sung và điều chỉnh (cột Ngân sách xã)
 • Khắc phục: Vào tab Nghiệp vụ \ Dự toán ngân sách\Dự toán thu\ Đơn vị kiểm tra lại số dự toán thu đầu năm theo NDKT +Dự toán thu bổ sung theo NDKT+ Điều chỉnh dự toán thu theo NDKT trên từng chỉ tiêu và đảm bảo số liệu được đúng đắn đầy đủ (Lưu ý chỉ cộng dự toán của năm tài chính đó - xem cột Năm)
 • Nguyên nhân 2: Có thể do chỉ tiêu trong Mẫu dự toán thu theo NDKT đang không thiết lập lấy số liệu lên Báo cáo Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã
 • Khắc phục: Vào tab Nghiệp vụ \ Dự toán ngân sách\Dự toán thu\ Mẫu dự toán thu theo NDKT: click đúp chuột lên chỉ tiêu không lên trên báo cáo và tích nút Bảng cân đối cân đối NSX.

Biểu hiện 2: Số liệu cột thực hiện phần nội dung thu lên thiếu hoặc thừa số liệu so với thực tế (tương tự phần nội dung chi)

Cách lấy số liệu cột Thực hiện:

 • Thực hiện thu: PS Có TK 7142 - PS Nợ TK 7142
 • Thực hiện chi: PS Nợ TK 8142 - PS Có TK 8142
 • Công thức trên từng chỉ tiêu trong Mẫu dự toán theo NDKT
 • Chỉ tiêu được thiết lập cộng lên Bảng cân đối quyết toán NSX
 • Nguyên nhân: Số liệu bị sai do 1 trong 3 điều kiện nêu trên.
 • Khắc phục:
 • Bước 1: Kiểm tra số liệu Báo cáo quyết toán thu theo mục lục ngân sách (tương tự chi) xem đã đúng với số liệu thực tế chưa. Nếu chưa thì do đơn vị nhập thiếu hoặc thừa chứng từ thu, chi ngân sách xã.
 • Bước 2: Mở Báo cáo tổng hợp thu theo NDKT (tương tự chi) nhấn Đối chiếu để đảm bảo công thức thiết lập không bị trùng, thiếu công thức ở bất cứ chỉ tiêu nào.
 • Bước 3: Vào Mẫu dự toán/In danh sách dự toán kiểm tra cột Bảng cân đối QT xem các chỉ tiêu đã thiết lập cộng lên báo cáo này hay chưa.
Lưu ý: Nếu dữ liệu có chứng từ Kết chuyển cuối năm thì cột thực hiện sẽ không lên số liệu.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top