AMIS CRM2 - Nhân viên Kinh doanh có thể xem được dữ liệu (danh mục, chứng từ) của người khác tạo trong những trường hợp nào?

PTTUYET_MISA

Moderator
NVKD A có thể xem được dữ liệu (bao gồm các danh mục, chứng từ) của NVKD B tạo trong những trường hợp sau:

TH1: Dữ liệu B tạo nhưng được tích dùng chung => khi đó toàn bộ NVKD trong công ty sẽ xem được dữ liệu này
TH2: Dữ liệu của B tạo và được tích chia sẻ cho A, hoặc chia sẽ cho cả phòng ban của A
TH3: Trong Thiết lập/ Người dùng/Sửa: A được tích vào mức độ truy cập dữ liệu của phòng ban mà B làm việc
TH4: Trong Thiết lập/ Thiết lập bảo mật/ Thiết lập chia sẻ dữ liệu/ Quyền mặc định/ Quyền truy cập mặc định đang để KHÁC với "Riêng tư"
TH5: Trong Thiết lập/ Thiết lập bảo mật/ Thiết lập chia sẻ dữ liệu/ Quy tắc chia sẻ/ Có thiết lập quy tắc chia sẻ các dữ liệu của B hoặc phòng ban của B chia sẻ cho A hoặc phòng ban của A
 
Top