16 biểu mẫu chứng từ kế toán xã áp dụng từ 1/1/2020

Lê Bão Sơn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Ngày 01/01/2020, Thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã chính thức có hiệu lực. Kể từ thời điểm này, Ủy ban nhân dân xã phải áp dụng thống nhất 16 Mẫu chứng từ kế toán.

- Mẫu C01-X: Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại;

- Mẫu C02-X: Bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp;

- Mẫu C05-X: Bảng thanh toán phụ cấp;

- Mẫu C27-X: Biên lai thu tiền.

- Mẫu C28-X: Bảng tổng hợp biên lai thu tiền;

- Mẫu C40-X: Phiếu thu;

- Mẫu C41-X: Phiếu chi;

- Mẫu C43-X: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng;

- Mẫu C52-X: Hợp đồng giao khoán;

- Mẫu C53-X: Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán;

- Mẫu C60-X: Bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã;

- Mẫu C61-X: Thông báo các khoản thu của xã;

- Mẫu C62-X: Giấy báo ngày công lao động đóng góp.

- Mẫu C63-X: Bảng kê các khoản đóng góp bằng hiện vật;

- Mẫu C65-X: Giấy đề nghị KBNN chuyển số kết dư ngân sách xã

- Mẫu C66-X: Phiếu kết chuyển số liệu tài khoản.

Theo quy định của Thông tư này:

- Đối với các chứng từ bắt buộc (ký hiệu là BB) gồm: Mẫu Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng trong quá trình thực hiện, các xã không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ đã quy định.


- Đối với các chứng từ hướng dẫn (ký hiệu là HD) trong quá trình thực hiện, các xã được phép sửa đổi, bổ sung biểu mẫu chứng từ phù hợp với nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

Đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa có chứng từ kế toán nêu trên, các xã lập chứng từ kế toán đảm bảo đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật Kế toán.

Trên đây là File word 16 biểu mẫu chứng từ kế toán xã áp dụng từ 1/1/2020. Bản mô tả, thuyết minh của các Biểu mẫu này được ban hành kèm theo Phụ lục 1 của Thông tư 70/2019/TT-BTC.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top