xóa phiếu xuất

  1. ltlanmisa

    Không xóa được 1 số chứng từ xuất kho

    Nguyên nhân : Các chứng từ xuất kho bán hàng được lấy từ các hóa đơn bán hàng dưới thu ngân thì trên online sẽ không xóa được Các chứng từ phiếu xuất tự thêm trên online sẽ xóa được Giải pháp: Nếu muốn xóa phiếu xuất thì phải thực hiện Hủy hóa đơn
Top