trả trước

 1. Trần Mai Nhung

  Số liệu trên Sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và sổ cái tài khoản 242 không khớp nhau

  Để kiểm tra nguyên nhân, vào Báo cáo\ Báo cáo đối chiếu\ Báo cáo đối chiếu Sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và Sổ cái, chọn chọn TK 242. Kiểm tra lệch chứng từ nào để có thể tìm nguyên nhân nhanh chóng hơn. Có thể xảy ra các nguyên nhân sau: Nguyên nhân 1: Đầu kỳ lệch số dư TK 242 với Giá...
 2. Trần Mai Nhung

  Hướng dẫn phân bổ và hạch toán CCDC và chi phí trả trước trên MISA SME.NET 2017

  Mục đích: Để đảm bảo việc tính giá thành, kết chuyển lãi lỗ đủ và đúng số liệu, người dùng cần phải thực hiện phân bổ CCDC, chi phí trả trước để đưa vào chi phí cho các CCDC đang sử dụng, chi phí trả trước cần đưa vào chi phí trong kỳ. Trường hợp 1: Đơn vị theo dõi CCDC và chi phí trả trước chi...
 3. Chu Kim Anh

  Sổ theo dõi CCDC, tình hình phân bổ chi phí trả trước lệch với sổ cái TK 142,242

  Giải pháp: Biểu hiện: Tổng giá trị còn lại trên Sổ theo dõi CCDC, tình hình phân bổ chi phí trả trước không bằng với số dư trên Sổ cái TK 142,242 Để kiểm tra nguyên nhân vào Báo cáo\Tổng hợp\ Báo cáo đối chiếu sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và sổ cái.Có thể có những nguyên nhân sau: 1...
 4. Trần Mai Nhung

  Sổ theo dõi CCDC, tình hình phân bổ chi phí trả trước lệch với sổ cái TK 142,242

  Biểu hiện: Tổng giá trị còn lại trên Sổ theo dõi CCDC, tình hình phân bổ chi phí trả trước không bằng với số dư trên Sổ cái TK 142,242 Để kiểm tra nguyên nhân vào Báo cáo\Tổng hợp\ Báo cáo đối chiếu sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và sổ cái.Có thể có những nguyên nhân sau: 1. Số dư đầu kỳ...
Top