tiết kiệm chi 10%

  1. Nguyễn Hà Phương

    Tôi muốn theo dõi nguồn 28 tiết kiệm chi 10% thì phải làm như thế nào?

    Vấn đề: Theo quy định thì mỗi đơn vị sử dụng ngân sách cần tiết kiệm 10% kinh phí thường xuyên, không thường xuyên. Vì vậy, trong quá trình hạch toán đơn vị mong muốn điều chỉnh dự toán chi thường xuyên, không thường xuyên sang nguồn tiết kiệm chi 10%. Bước 1...
  2. Bùi Thị Ngọc Bích

    Hướng dẫn các nghiệp vụ điều chỉnh dự toán, hủy dự toán

    Giải pháp: Nghiệp vụ 1 : Điều chỉnh dự toán chi thường xuyên, không thường xuyên sang nguồn tiết kiệm chi 10% Hướng dẫn : Bước 1: Khai báo danh mục nguồn: Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí, khai báo theo nguyên tắc: Căn cứ nguồn tiết kiệm 10% sử dụng thuộc nguồn Trung ương...
Top