theo khách hàng

  1. Phạm Thị Mai MISA

    Làm thế nào để theo dõi KH nào không phát sinh Doanh thu trong tháng để NV KD liên hệ chăm sóc?

    Vấn đề: Làm thế nào để theo dõi khách hàng nào không phát sinh Doanh thu trong tháng để nhân viên KD liên hệ chăm sóc ? Giải pháp: In Báo cáo/ Bán hàng/ Tổng hợp bán hàng theo Khách hàng bỏ tích “chỉ lấy Khách hàng có phát sinh" Lọc cột Doanh số bán < 0
Top