thay đổi

  1. Phạm Thị Mai MISA

    Các điểm mới của phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 so với phần mềm MISA Bamboo.NET 2019

    Phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 đáp ứng Thông tư 70/2019/TT - BTC do vậy sẽ có một số điểm khác biệt so với phần mềm MISA Bamboo.NET 2019. Chi tiết một số điểm thay đổi như sau: Chi tiết thông tư tham khảo Tại đây Để có một mẫu dự toán thu chi hoàn chỉnh trên phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 cần...
Top