tạm ứng còn lại đầu kỳ

  1. Bùi Thị Ngọc Bích

    F02-3bH : Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng sai số liệu

    Biểu hiện 1: Cột tạm ứng còn lại đầu kỳ lên số liệu sai : có số tiền âm dương Nguyên nhân 1: ( Kỳ in báo cáo thường là tháng 1, quý 1, năm) Do chương trình khi tách dữ liệu liên năm mang theo số dư đầu năm TK nguồn kinh phí và chi hoạt động (ví dụ TK 4611, 6611) có số liệu âm, dương...
  2. Bùi Thị Ngọc Bích

    F02-3bH : Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng sai số liệu

    Biểu hiện 1: Cột tạm ứng còn lại đầu kỳ lên số liệu sai : có số tiền âm dương Nguyên nhân 1: ( Kỳ in báo cáo thường là tháng 1, quý 1, năm) Do chương trình khi tách dữ liệu liên năm mang theo số dư đầu năm TK nguồn kinh phí và chi hoạt động (ví dụ TK 4611, 6611) có số liệu âm, dương...
Top