ngày

  1. Trương Ngọc Anh

    Khi in mẫu C4-02a: Ủy nhiệm chi muốn hiển thị ngày ký chứng từ thì làm thế nào?

    Giải pháp: 1. Vào Hệ thống/ Tùy chọn/ Báo cáo. Tại mục Hiển thị ngày ký theo: Tích chọn Ngày hiện tại nếu muốn ngày ký trên Ủy nhiệm chi hiển thị theo ngày hiện tại trên máy tính Tích chọn Ngày chứng từ nếu muốn ngày ký trên Ủy nhiệm chi hiển thị theo ngày chứng từ hạch toán Nhấn Đồng ý...
Top