mẫu 01

 1. Trương Ngọc Anh

  Xem mẫu 01a-SDKP/ĐVDT, 02a-SDKP/ĐVD không muốn lấy lên số liệu chi XDCB thì làm thế nào?

  Vấn đề: Theo nhu cầu quản lý của từng đơn vị và yêu cầu của kho bạc, khi in Báo cáo đối chiếu mẫu 01a-SDKP/ĐVDT, mẫu 02a-SDKP/ĐVD phải loại trừ được số liệu chi XDCB không in gộp vào số liệu chi ngân sách xã Giải pháp: - Khi mở mẫu mẫu 01a-SDKP/ĐVDT, mẫu 02a-SDKP/ĐVD trên Tham số báo cáo tích...
 2. Chu Kim Anh

  Kiểm tra Bảng đối chiếu với Kho bạc để đảm bảo khớp đúng với số liệu tại Kho bạc

  Mục đích: Đảm bảo số dư trên bảng đối chiếu in ra từ phần mềm khớp với số liệu đối chiếu với Kho bạc. I . Kiểm tra báo cáo Mẫu số 01- SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc 1. In báo cáo quý II cột số 1 "Dự toán năm trước chuyển sang" lên không đúng số liệu. Cụ...
 3. Bùi Thị Ngọc Bích

  Số rút (Có TK1121) không bằng số chi 8142 (không bằng số chi ở báo cáo Tổng hợp chi theo NDKT)

  Luồng nghiệp vụ thường là: Khi rút tiền ở kho bạc về Nợ 111/Có 1121 Thực chi sau đó chi ra là Nợ 8142/Có 111, hoặc hạch toán chi phí lương, bảo hiểm là Nợ 8142/Có 332, 334 rồi chi ra là Nợ 332, 334/Có 111. Khi rút tiền ở kho bạc về Nợ 111/Có 1121 Tạm ứng sau đó chi ra là Nợ 8192/Có 111, khi...
Top