lưu mẫu

  1. Trương Ngọc Anh

    Làm thế nào cập nhật mẫu đã sửa trên máy này sang những máy còn lại?

    Mục đích: Chuyển được mẫu đã sửa trên máy này copy chuyển qua máy khác hoặc copy lại mẫu sau khi cài lại máy Ví dụ: Trên máy A đã sửa đúng mẫu C04-02a/KB: Ủy nhiệm chi theo yêu cầu kho bạc, Muốn copy mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi từ máy A sang máy B thực hiện như sau: Bước 1: Trên máy A có mẫu...
Top