loại

  1. Tiết Nguyễn

    Hướng dẫn cập nhật thông tư 162/2014/TT-BTC phần mềm Quản lý tài sản

    Hướng dẫn chuyển loại tài sản cố định theo thông tư 162/2014/TT-BTC trên Phần mềm Quản lý tài sản Ý nghĩa: Giúp thực hiện chuyển đổi loại tài sản từ năm 2014 trở về trước sang loại tài sản mới quy định theo thông tư 162/2014/TT-BTC để thực hiện theo dõi và quản lý theo loại tài sản mới từ năm...
Top