lctt

  1. Trần Mai Nhung

    Chỉ tiêu tiền và tương đương tiền cuối kỳ khác với tiền và tương đương tiền trên Bảng CĐKT

    Nguyên nhân 1: Có thể do người dùng tự sửa lại công thức lấy số liệu lên báo cáo. Giải pháp: Vào tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính\Lấy giá trị mặc định. Nguyên nhân 2: Do có thể do người dùng không chọn hoạt động trên tham số báo cáo. Khi mở báo cáo lưu chuyển tiền tệ một số bút toán chương...
Top