không lên

  1. Trần Mai Nhung

    Chỉ tiêu chi phí thuế TNDN hiện hành không lên số liệu

    Nguyên nhân: Do chưa có bút toán hạch toán Nợ 8211/ có 3334 Giải pháp: Nếu muốn lên chỉ tiêu đó thì hạch toán bổ sung bút toán Nợ TK 8211/ Có 3334
  2. Trần Mai Nhung

    Chứng từ không lên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra

    Tài liệu có các nội dung sau: Mục 1: Hướng dẫn trường hợp Chứng từ, hóa đơn không lên bảng kê mua vào Mục 2: Hướng dẫn trường hợp Chứng từ, hóa đơn không lên bảng kê bán ra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anh/Chị mở...
Top