không lấy số liệu xdcb lên bcđc

  1. Trương Ngọc Anh

    Xem mẫu 01a-SDKP/ĐVDT, 02a-SDKP/ĐVD không muốn lấy lên số liệu chi XDCB thì làm thế nào?

    Vấn đề: Theo nhu cầu quản lý của từng đơn vị và yêu cầu của kho bạc, khi in Báo cáo đối chiếu mẫu 01a-SDKP/ĐVDT, mẫu 02a-SDKP/ĐVD phải loại trừ được số liệu chi XDCB không in gộp vào số liệu chi ngân sách xã Giải pháp: - Khi mở mẫu mẫu 01a-SDKP/ĐVDT, mẫu 02a-SDKP/ĐVD trên Tham số báo cáo tích...
Top