hạch toán 311

  1. Trần Mai Nhung

    báo cáo LCTT không lấy lên số liệu vay tiền trả nhà cung cấp của bút toán Nợ 331/ Có TK 311

    Nguyên nhân: Do tính chất của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là chỉ lấy phát sinh liên quan đến TK 11. Bút toán trên không liên quan đến TK 11 => Báo cáo không lấy lên số liệu Giải pháp: Công thức báo cáo đang đúng người dùng kiểm tra lại số liệu
Top