giảm trừ

  1. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

    Báo cáo Kết quả kinh doanh và Bảng cân đối tài khoản lệch nhau

    1. Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên BC KQKD không bằng Phát sinh TK 511 trên BCĐTK Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Căn cứ vào lũy kế số phát sinh Có các TK 511,512, đối ứng phát sinh Nợ TK 111,112,113,131... của các tháng trong kỳ báo cáo tổng hợp để ghi...
Top