gửi kbnn

  1. D

    Khi đơn vị nộp báo cáo tài chính thì KBNN phản hồi từ chối

    Biểu hiện: Khi đơn vị thực hiện nộp báo cáo tài chính thì KBNN phản hồi từ chối Nguyên nhân: - Do số liệu chỉ tiêu giữa các báo cáo không khớp nhau. - Do số liệu các chỉ tiêu trong cùng 1 báo cáo đã khớp nhau ở phần mềm Mimosa, nhưng khi nhập khẩu vào TKT thì không khớp nhau. - Do báo cáo không...
Top