ghi thu

  1. Lê Văn Cát Tường

    Hướng dẫn Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng và ghi thu, ghi chi

    Mục đích: Kiểm tra lập bảng kê tạm ứng, bảng kê ghi thu ghi chi và thanh toán để đảm bảo không bỏ sót chứng từ chi tạm ứng, chứng từ ghi thu ghi chi chưa được lập lên bảng kê, hoặc đã được lập bảng kê, được kho bạc duyệt nhưng trên phần mềm chưa thực hiện thanh toán. 1. Hướng dẫn lập bảng kê...
  2. TRINH NGUYỄN

    Hướng dẫn Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng và ghi thu, ghi chi

    Vấn đề: Hướng dẫn Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng và ghi thu, ghi chi để đảm bảo các khoản đã được Kho bạc duyệt đều được lập bảng kê, thanh toán và lên báo cáo. Giải pháp: Mục đích: Kiểm tra lập bảng kê tạm ứng, bảng kê ghi thu ghi chi và thanh toán để đảm bảo không bỏ sót chứng từ...
Top