gấp đôi

  1. Đ

    Sau khi ghi tăng TSCĐ mẫu số 01 bị lên gấp đôi số tiền mua TSCĐ thì làm như thế nào ?

    Nguyên nhân: Do đơn vị đã lập chứng từ mua TSCĐ (chuyển khoản kho bạc,...) bên phần mềm kế toán và đã sinh TK 008 rồi, sau đó, khi tạo mã TSCĐ và ghi tăng thì hạch toán thêm 1 lần nữa và sinh đồng thời TK 008 một lần nữa làm sai mẫu số 01. Giải pháp: Bạn có thể tham khảo 1 trong 2 cách sau: -...
Top