dự toán thu

 1. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 113 dự toán thu không lên số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện: Khi xem biểu số 113, dự toán năm phần thu không lên số liệu. Nguyên nhân : Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng TT343/2016/TT-BTC Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC Cột dự toán trên Biểu số 113 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và Điều...
 2. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 103 dự toán thu không lên số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện: Khi xem biểu số 103, cột dự toán phần thu không lên số liệu. ❖ Nguyên nhân : Khi nhập dự toán chọn chưa đúng TT343/2016/TT-BTC ❖ Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC Cột dự toán trên Biểu số 103 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và...
 3. Nguyễn Hà Phương

  Khi nhập dự toán thu đầu năm theo NDKT, Tổng số thu lên sai số liệu thì làm thế nào ?

  Biểu hiện: Đơn vị nhập dự toán thu đầu năm theo NDKT dòng chỉ tiêu Tổng số thu không bằng các chỉ tiêu con cộng lại. Có 2 nguyên nhân dẫn đến Tổng số thu lên không đúng như sau: Nguyên nhân 1: Do chỉ tiêu cha chưa tích hiển thị lên báo cáo. Giải pháp 1: Bạn kiểm tra theo hướng dẫn sau...
 4. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 113 dự toán thu lên sai số liệu thì làm thế nào?

  Biểu hiện: Khi xem Biểu số 113, dự toán năm phần thu lên sai số liệu. Nguyên nhân : Chưa thiết lập đúng Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT Giải pháp: Bạn thiết lập theo hướng dẫn sau: 1. Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT. 2...
 5. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 103 dự toán thu lên sai số liệu thì làm thế nào?

  Biểu hiện: Khi xem Biểu số 103 số liệu cột dự toán phần thu lên sai so với dự toán thu đã nhập. Nguyên nhân : Chưa thiết lập đúng Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT Giải pháp: Bạn thiết lập theo các bước sau : 1. Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Báo cáo cân đối...
 6. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 108 dự toán thu không lên hoặc sai số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Trường hợp 1: Dự toán thu không lên số liệu. Nguyên nhân : Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng thông tư TT343/2016/TT-BTC Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC Tương tự Biểu số 103, xem hướng dẫn Tại đây ❖ Trường hợp 2: Dự toán thu lên sai số liệu Nguyên nhân ...
 7. Nguyễn Hà Phương

  Khi nhập dự toán thu theo NDKT thiếu một số chỉ tiêu thì làm như thế nào?

  Biểu hiện: Đơn vị sửa lại dự toán thu có một số chỉ tiêu không hiển thị, kiểm tra phần chỉ tiêu thu đã có. Nguyên nhân: Sau khi thêm mới các chỉ tiêu, chưa Cập nhật chỉ tiêu trên dự toán. Giải pháp: Trên dự toán thu, nhấn Cập nhật chỉ tiêu. Khi đó, dự toán thu sẽ hiện đầy đủ => Nhập bổ...
Top