cuối năm

  1. Lê Văn Cát Tường

    Hướng dẫn các thao tác kết chuyển cuối năm, quyết toán đầu năm

    Giải pháp: Các thao tác cần thực hiện vào cuối năm và đầu năm: Trước khi khóa sổ kế toán năm phải thực hiện chuyển số thu, số chi ngân sách năm nay thành số thu, số chi ngân sách năm trước như sau: + Chọn ngày hạch toán là 31/12. + Vào Nghiệp vụ khác/ Thêm, Chọn Kết chuyển cuối năm. Kết...
  2. TRINH NGUYỄN

    Hướng dẫn Kiểm tra, đối chiếu báo cáo tài chính khi quyết toán cuối năm cho đơn vị HCSN

    Bước 1. Kiểm tra tính đúng đắn của Bảng cân đối tài khoản. Tham khảo chi tiết tại đây Bước 2: Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H - Tổng hợp tình hình kinh phí đã sử dụng và đề nghị quyết toán - Phần I. Tham khảo chi tiết tại đây Bước 3: Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H - Tổng hợp...
Top