chuyển kho

  1. Trương Hạnh

    Hướng dẫn các nghiệp vụ phát sinh trong phân hệ kho

    I. Các nghiệp vụ phát sinh: 1. Nhập kho Anh/Chị xem hướng dẫn các trường hợp nhập kho tại đây ***Lưu ý: + Đối với chứng từ nhập kho Thành phẩm sản xuất sử dụng theo chế độ TT133 thì không chọn khoản mục chi phí vì phần mềm sẽ hiểu đây là khoản giảm giá thành. + Khi nhấn cất phiếu nhập...
  2. Phạm Thị Mai MISA

    Hướng dẫn chuyển kho giữa các chi nhánh trong cùng hệ thống trên SME2017

    Vấn đề: Hướng dẫn chuyển kho giữa các chi nhánh trong cùng hệ thống trên SME2015 Giải pháp: Bước 1: Tại chi nhánh xuất hàng, làm phiếu xuất kho chọn loại 3: Xuất hàng cho chi nhánh khác Bước 2: tại chi nhánh nhận hàng, lmà phiếu nhập kho: loại 3:
Top