báo cáo kết quả kinh doanh

  1. Trần Mai Nhung

    Báo cáo KQKD cột Kỳ trước không có số liệu

    Nguyên nhân 1 : Báo cáo KQKD lấy số liệu là phát sinh Doanh thu, chi phí trong kỳ. Dữ liệu là dữ liệu 1 năm (VD: năm 2017) không có số liệu phát sinh doanh thu, chi phí năm trước (năm 2016) nên in báo cáo năm (2017) thì cột kỳ trước là lấy số liệu của năm trước (năm 2016) không có số liệu. Chỉ...
Top