báo cáo kqkd

  1. Trần Mai Nhung

    Chỉ tiêu doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ lệch Tổng phát sinh Có TK 511

    Nguyên nhân: Đối với TT 200: Có phát sinh khoản giảm doanh thu nhưng lại hạch toán Nợ TK 511 mà không hạch toán vào TK giảm trừ doanh thu 521. Để kiểm tra vào Báo cáo\ Tổng hợp\ Bảng tổng hợp phát sinh tài khoản. Chọn kỳ. Chọn TK 511. Kiểm tra cột Nợ, ngoài bút toán đối ứng với 911 còn TK nào...
Top