Thông báo phát hành sản phẩm MISA Bamboo.NET 2017 R10

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 20-10-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2017 R10.

Bổ sung Biểu số 01 - Cân đối tổng hợp dự toán ngân sách xã theo TT344/2016/TT-BTC về quản lý NSX. Bổ sung Biểu số 02 - Tổng hợp dự toán thu ngân sách xã theo TT344/2016/TT-BTC về quản lý NSX. Bổ sung Biểu số 03 - Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã theo TT344/2016/TT-BTC về quản lý NSX. Bổ sung Biểu số 06 - Phân bổ dự toán chi ngân sách theo TT 344/2016/TT-BTC về quản lý NSX. Bổ sung Biểu số 07 - Biểu cân đối quyết toán ngân sách xã theo TT344/2016/TT-BTC về quản lý NSX. Bổ sung Biểu số 08 - Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo TT 344/2016/TT-BTC về quản lý NSX. Bổ sung Biểu số 09 - Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo TT 344/2016/TT-BTC về quản lý NSX. Bổ sung Biểu số 10 - Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS theo TT 344/2016/TT-BTC về quản lý NSX. Bổ sung Biểu số 11 - Quyết toán chi ng� �n sách xã theo MLNS theo TT344/2016/TT-BTC về quản lý NSX. 10. Sửa lại tham số và cách hiển thị báo cáo 104 và 105 (TT số 343/2016/TT-BTC) phù hợp với nghiệp vụ thực tế của đơn vị.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R10
1. Bổ sung Biểu số 01 - Cân đối tổng hợp dự toán ngân sách xã theo TT344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

2. Bổ sung Biểu số 02 - Tổng hợp dự toán thu ngân sách xã theo TT344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

3. Bổ sung Biểu số 03 - Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã theo TT344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

4. Bổ sung Biểu số 06 - Phân bổ dự toán chi ngân sách theo TT 344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

5. Bổ sung Biểu số 07 - Biểu cân đối quyết toán ngân sách xã theo TT344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

6. Bổ sung Biểu số 08 - Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo TT 344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

7. Bổ sung Biểu số 09 - Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo TT 344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

8. Bổ sung Biểu số 10 - Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS theo TT 344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

9. Bổ sung Biểu số 11 - Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS theo TT344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

10. Sửa lại tham số và cách hiển thị báo cáo 104 và 105 (TT số 343/2016/TT-BTC) phù hợp với nghiệp vụ thực tế của đơn vị.
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top